Novice
Dojo
Urnik in program
FAQ in povezave
Galerija
Kontakti
Domov
 
 

Slovar


 

 

 

 

NIHONGO

 

ENGLISH

SLOVENSKO

A

 

 

 

age

あ げ 

lift

dvigniti

agura

胡座

sitting cross-legged

sedenje s prekrižanimi nogami

aikidō

合気道

way of harmony with ki

pot harmonije s kijem

ashi

foot

stopalo

ashidori, ashitori

足取り

take foot

zagrabiti stopalo

atemi

当て身

shock strike

šok udarec

awase

合わせ

union

združitev

 

 

 

 

B

 

 

 

barai, harai

払い

Sweep

zamah, čiščenje, pometanje

bokken

木刀

wooden sword

leseni meč

bokkendori

木刀取り

take wooden sword

odvzeti leseni meč

 

 

 

 

C

 

 

 

chōyaku

跳躍

jump

skok

chūden

中伝 

medium level

srednja stopnja

chūkyū

中級

medium level

srednja stopnja

 

 

 

 

D

 

 

 

dan

rank

stopnja (črnega pasu)

way, method

pot, način

trunk

trup

dōjō

道場

practising place for Do

kraj vadbe poti (Do)

dori, tori

取り

grab

zgrabiti

dōsa

動作

movement

gibanje

dōuchi

胴打ち

strike the trunk

udarec v trup

 

 

 

 

E

 

 

 

e

to

k, h, proti

en

circle

krog

en undō

円 運動

circular movement

krožno gibanje

 

 

 

 

F

 

 

 

fumikonde

踏み込んで

with a step forward

s korakom naprej

funa, fune

boat

čoln

funakogi

船漕ぎ

row a boat

veslati

funakogi waza

船 漕ぎ技

rowing exercise

vaja veslanja

futari, ninin

二人

two persons

dve osebi

 

 

 

 

G

 

 

 

gake, kake

attack in martal arts' practice

napad pri vadbi borilne veščine

gokyō

五教

5th teaching

5. učna tehnika

gonin

五人

5 people

pet ljudi

goningake

五人掛

5 people attack

napad petih ljudi

gyaku

unnatural side

nenaravna stran

gyakute

逆手

using hand unnatural way

nenaravno uporabljati roko

gyakutemochi

逆手持ち

hold unnatural way

nenaravno držati

gyoi

御衣

majesty's clothes

oblačila veličanstva

 

 

 

 

H

 

 

 

hachi

eight

osem

hachinoji

八の字

sign of eight

znak osmice

hagaijime

羽交い締め

hold elbows from behind

držati komolca od zadaj

hagaishime

羽交い締め

hold elbows from behind

držati komolca od zadaj

hajime

始め

begin

Začetek!

hajimereu

始める

to begin

začeti

hakama

divided formal skirt

svečano hlačno krilo

han

half

pol

handachi

半立ち

half standing

napol stoje

hantai

反対

opposite way

v nasprotni smeri

happō

八方

eight directions

osem smeri

happōgiri

八方切り

cutting in 8 directions

rezati v osmih smereh

harai, barai

払い

sweep

zamah, čiščenje, pometanje

hidari

left

levo

hiji

elbow

komolec

hikōki

飛行機

airplane

letalo

hitori

一人

single, one person

posamezno, ena oseba

hitoriwaza

一人技

single exercise

vaja posamezno (brez partnerja)

 

 

 

 

I

 

 

 

ichi

one

ena

ichinotachi

一の太刀

one strike

en udarec

ikkyō

一 教

1st teaching

1. učna tehnika

irimi

入身

enter

vstopiti

issenkai

一閃回

turn once swiftly

bliskovito se obrniti

 

 

 

 

J

 

 

 

ji

letter, character

črka, znak

stick, staff

palica

jōden

上伝

upper level

višja stopnja

jōhō

上 方

upper direction

višja smer, višje

jōkyū

上級

upper level

višja stopnja

jōtori

杖取り

take stick

odvzeti palico

ten

deset

jūji

十字

like a cross

kot križ

 

 

 

 

K

 

 

 

kaesu

返す

give back

vrniti

kaeshi

返し

return

vrniti, vrnitev

kaete

返て

returning back

vračajoč se

kahō

下方

lower direction

nižja smer, nižje

kaiten

回転

rotation

vrtenje

kaitennage

回転投げ

rotation throw

met z vrtenjem

kakudai

拡大

magnification, enlargement

povečevanje, razširjanje

kata

shoulder

rame

kata

form

oblika

katadori

肩取り

grab shoulder

zagrabiti za rame

katameru

固める

immobilize

imobilizirati

katate

片手

one hand

ena roka

katatedori

片手取り

grabbing one hand

zagrabiti za roko

katatetori

片手取り

grabbbing one hand

zagrabiti za roko

katatekosadori

片手交叉取り

grabbing hand cross way

zagrabiti za roko navzkriž

ken

sword

meč

kengi

剣技

sword art

tehnika mečevanja

kenkō

健 康

health

zdravje

kenkōdō

健 康 道

way of health

pot zdravja

kenkōtaisō

健 康体操

health exercises

vaje za zdravje

keri

蹴り

kick

brca

kesa

袈裟

across the chest

čez prsi

kesagake

袈裟懸け

slashed diagonally from the shoulder

rez poševno od ramena do boka

kesagiri

袈裟切り

cut across the chest

rez poševno čez prsi

ki

something not yet clear

nekaj, kar še ni jasno

kiatsu

気 圧

pressure with KI, air pressure

pritisk s kijem, zračni pritisk

kiribarai

切り払い

cutting with a sweeping motion

rezati z zamahi

kirigaeshi

切り返し

counter cut

nasprotni rez

kirigaette

切り返て

cutting back

rezati nazaj

kirikaeshi

切り返し

cut back

prerezati nazaj

kitei

規定

defined

določen

kōhō

後方

to the back

nazaj

kōhōtsuki

後方突き

thrust to the back

vbod nazaj

kokoro

heart, mind

srce, um

kokyū

呼吸

breath, timing

dih, časovna usklajenost

kokyūhō

呼吸法

breathing method

način dihanja

kokyūnage

呼吸投げ

throw with correct ryhthm

met s pravilnim ritmom

kosa

交 叉

across

navzkriž

kosadori

交 叉取り

grabbing across

zagrabiti navzkriž

kōshin

後進

going backwards

gibati se nazaj

kōshinwaza

後 進技

technique of going backwards

tehnika gibanja nazaj

kote

小手

back of hand

hrbtišče roke

koteoroshi

小手下ろし

down the back of hand

po hrbtišču roke (voditi) navzdol

kubi

neck

vrat

kubijime

首締め

neck choke

davljenje

kubikiri

首切り

neck cut

rez vratu

kubishime

首締め

neck choke

davljenje

kubiuchi

首打ち

neck strike

udarec v vrat

kumi

組み

couple

v dvoje

kumiwaza

組み技

practising in a couple

vadba v dvoje

kyū

rank for beginners

stopnja za začetnike

 

 

 

 

M

 

 

 

mae

front

spredaj, naprej

maegeri

前蹴り

front kick

udarec naprej

makikaeshi

巻き返し

rollback

vrtljaj nazaj, zavrteti nazaj

maru

circle

krog

mawashigeri

回し蹴り

swing kick

udarec z zamahom

mawashite

回して

as one swing

kot z zamahom

menuchi

面打ち

strike to the fronthead

udarec v obraz

michibikigaeshi

導き

guide back

voditi nazaj

migi

right

desno

migishitakara

右下から

from lower right

z desne spodaj

misogi

purification ceremony

obred očiščenja

mochi

持ち

hold

držati

muki

向き

facing

gledati proti

muna, mune

chest

prsi

munatsuki

胸突き

thrust to the chest

sunek v prsi

munatzuki

胸突き

thrust to the chest

sunek v prsi

 

 

 

 

N

 

 

 

nage

投げ

throw, fall

met, padec

nagehanashi

投げはなし

throw away

vreči stran

ni

two

dve

nidan

二段

2nd Dan

2. dan

nido

二度

twice

dvakrat

nikyō

二教

2nd teaching

2. učna tehnika

no

genitiv particle (=of)

predlog z rodilnikom (od)

nodo

throat

grlo

 

 

 

 

O

 

 

 

ojigi

お辞儀

bow

priklon

okuden

奥伝

deepest understanding

najgloblje razumevanje

onshi

恩賜

imperial gift

cesarsko darilo

oroshi

下ろし

taking down

voditi navzdol, spustiti navzdol

 

 

 

 

R

 

 

 

randori

乱取り

free exercise

prosta vadba

ryō

both

oba, obe

ryōkatadori

両肩取り

grabbing both shoulders

zagrabiti za obe rameni

ryōtedori

両手取り

grabbing both hands

zagrabiti za obe roki

ryōtemochi

両手持ち

holding with both hands

držati z obema rokama

 

 

 

 

S

 

 

 

sagaru

下がる

step back

stopiti nazaj

sakate

逆手

reverse hand

obrnjena roka

sakatemochi

逆手持ち

reverse hand grip

prijem z obrnjeno roko

san

three

tri

sandan

三段

3rd Dan

3. dan

sankyō

三教

3rd teaching

3. učna tehnika

sannin

三人

3 persons

tri osebe

sanningake

三人掛

2 people attack

napad dveh oseb

sayu

左右

left and right

levo in desno

seiretsu

斉列

in a line

v vrsti

seiza

正坐

sitting japanese style

sedenje po japonsko

senaka

背中

back of body

hrbet

shi

four

štiri

shihō

四方

four directions

štiri smeri

shihōnage

四方投げ

four directions throw

met v štiri smeri

shikkō

膝行

walking on one's knees

hoja po kolenih

shin

mind, heart, spirit

um, srce, duh

shin

body

telo

shinken

心剣

sword of mind

meč uma

shinshin

心 身

mind and body

um in telo

shinshintoitsu

心 身統 一

unification of mind and body

poenotenje uma in telesa

shitakara

下から

from down up

od spodaj navzgor

sho

first, new

prvi, novi

shodan

初段

first grade

prva stopnja

shoden

初伝

first understanding

prva stopnja razumevanja

shokyu

初級

first rank

prva stopnja za začetnike

shōmen

正面

front

sprednja stran

shōmenuchi

正面打ち

strike to the front

udarec v sprednji del

shūchū

集中

concentration, focusing the mind

koncentracija, osredotočenje uma

sokushin

息心

breathing with mind

dihanje z umom

sokushin no gyō

息心の業

sounding bells exercise

vaja s ritmičnim pozvanjanjem zvoncev

sonomama

その儘

as it is

tako kot je

sōtai

操体

moving another's body

premikanje telesa druge osebe

sōtaihō

操体法

method of stimulating the health by body-exercises with partner

metoda krepitve zdravja s telesnimi vajami s partnerjem

sudōri

素通り

simply pass

preprosto iti mimo

suu

吸う

breath in

vdihniti

suikomi

吸い込む

inhale

vdihniti

suwari

座り

sitting

sede

suwariwaza

座り技

technique while sitting

tehnika sede

 

 

 

 

T

 

 

 

tachi

太刀

long sword

dolgi meč

tachidori

太刀取り

take sword

odvzeti meč

taigi

体技

set of techniques

skupek tehnik

taisō

体操

gymnastics

gimnastika

tantō

短刀

dagger, knife

bodalo, nož

tantōdori

短刀取り

take knife

odvzeti nož

te

hand

roka

teate

手当て

treatment, put hand for care

oskrba, polaganje dlani

teatehō

手当法

stimulating health by applying hand

krepitev zdravja s polaganjem roke

tekubi

手首

wrist

zapestje

tekubidori

手首取り

grab wrist

zagrabiti zapestje

tekubikosa

手首交 叉

cross wrists

prekrižani zapestji

tenchi

天地

heaven and earth

nebo in zemlja

tenchinage

天地投げ

heaven-earth-throw

met neba in zemlje

tenkan

転換

convert, turn

preobrniti, obrniti

tobikomi

飛び込む

jump in

vskočiti

tōitsu

統 一

unification

poenotenje

tōitsudō

統 一 道

way of unification

pot poenotenja

tori, dori

取り

grab

zagrabiti

tsuki, tzuki

突き

thrust

sunek, vbod

tsukikaeshi

突き返し

counter thrust

nasprotni sunek, protisunek

tsuzukiwaza

 

performing a series of techniques

izvajanje zaporedja tehnik

 

 

 

 

U

 

 

 

uchi

打ち

strike

udarec

uchiwanage

団扇投げ

throwing by the movement of using a fan

met z gibom pahljanja

 

 

 

 

ude

arm

roka

udefuri

腕振り

shaking arms

zamahovanje z rokami (v stran)

udemawashi

腕回し

swinging arms

zamahovanje z rokami (krožno)

ue

above, over, on top of

zgoraj, na, na vrhu

uke

受け

receiving

sprejemati

ukemi

受身

here: partner who attacks

tukaj: partner, ki napada

undō

運動

movement

gibanje

ura

back side

zadnja stran

uragaeshi

裏返し

returning to the back side

nazaj na zadnjo stran

ushiro

後ろ

back, behind, rear

zadaj, od zadaj

ushirodori

後ろ取り

grabbing from behind

zagrabiti od zadaj

ushirokatadori

後ろ肩取り

grabbing shoulders from behind

zagrabiti ramena od zadaj

ushirokatatedori

後ろ片手取り

grabbing hand from behind

zagrabiti roko od zadaj

ushiromuki

後ろ向き

facing back

gledati nazaj

ushirotekubidori

後ろ手首取り

grabbing wrists from behind

zagrabiti zapestji od zadaj

 

 

 

 

W

 

 

 

waza

technique, exercise

tehnika, vaja

 

 

 

 

Y

 

 

 

yame

止め

stop

Stop!

yameru

止める

to stop

ustaviti (se), končati

yoko

beside, side

ob strani, stran

yokobarai

横払い

strike from beside

udarec od strani

yokomen

横面

side of the face

stran obraza

yokomenuchi

横面打ち

strike the side of the face

udarec v obraz s strani

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

zagi

座技

sitting technique

tehnika sede

zenpō, zempō

前方

forward direction

naprej

zempōnage

前方投げ

throwing forward

met naprej

zengo

前後

back and forth

nazaj in naprej

zenshin

前進

forward

naprej

zenshinundō

前進運動

going forward

premikati se naprej

zenshinwaza

前進技

technique of going forward

tehnika premikanja naprej

zujō

頭上

overhead

nad glavo

 
Novice

 • 26-10-2017
  Seminar with Doshu, 1.-3. December 2017

  We are kindly inviting you to a seminar with Doshu Yoshigasaki in Ljubljana, from 1. to 3. December 2017. The seminar schedule and location can be found in the flyer. For more information and any help with accommodation and traveling, write us at aikido.nd@gmail.com.

  Več...
 • 15-09-2017
  Kaj je aikido?

  Vas zanima, kaj je aikido? Za začetek si lahko na tej povezavi preberete kratek članek, ki smo ga objavili v Stoji, reviji Narodnega doma. In če vas napisano zamika, pridite na ogled enega naših treningov, ali pa se nam pridužite kar na začetnem tečaju, ki se prične 18. septembra.

  Več...
Dogodki
«   November 2018   »
MoTuWeThFrSaSu
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

more ...